Salgs- og Leveringsbetingelser

(Gældende fra den 1. Januar 2016)

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse vilkår (”Vilkårene”) fastlægger de nærmere vilkår for SuperSigns (”SuperSign”) levering af skilte og anden virksomheds-profilering til SuperSigns kunder (”Kunden”). Vilkårene kan alene fraviges ved skriftlig aftale med SuperSign. SuperSign fremsender et skriftligt tilbud ved Kundens anmodning herom eller en skriftlig ordrebekræftelse ved Kundens bestilling, hvori SuperSigns ydelser fremgår. Kundens bestilling online, dvs. via e-mail eller SuperSigns hjemmeside, betragtes som skriftlig. SuperSigns fremsendelse af tilbud eller ordrebekræftelse via e-mail betragtes ligeledes som skriftlig.

2. TILBUD, ORDREBEKRÆFTELSE OG PRIS 

Ved SuperSigns fremsendelse af et tilbud, hvori der ikke er angivet en acceptfrist, er tilbuddet alene gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Kundens ordrer er ikke accepteret af og dermed ikke bindende for SuperSign, før SuperSign har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er ekskl. moms og afgifter. Hvis offentlige myndigheder (i ind- eller udland) inden en ordre er leveret til Kunden pålægger nye eller forhøjer eksisterende moms- og afgiftssatser, afholder Kunden disse ændringer. Såfremt SuperSign ikke i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen har oplyst en fast pris, opgøres prisen på baggrund af medgået tid og materialeforbrug. Såfremt der ikke er truffet anden aftale herom faktureres de bestilte varer i forbindelse med levering.

3. ORDRENS GENNEMFØRELSE

Kunden er ansvarlig for, at indholdet af ordren er rigtig og fyldestgørende specificeret i forhold til den af Kunden ønskede ydelse fra SuperSign. Medmindre andet er aftalt, skal Kunden til enhver tid sørge for, at SuperSign har de nødvendige forudsætninger og informationer til brug for fremstilling af den af Kunden ønskede ydelse.

4. TILLÆG OG ÆNDRINGER

Tillæg og ændringer i forhold til den af Kunden afgivet ordre skal aftales skriftligt. Ved tillæg og ændringer er SuperSign ikke bundet af en tidligere oplyst fast pris, for så vidt angår de ændringer og udvidelser der ligger udover den oprindeligt afgivne ordre.

5. ANNULLERING AF ORDRE

Såfremt Kunden ønsker at annullere en afgivet ordre i en situation, hvor der ikke kan ske ophævelse efter Vilkårene, er SuperSign berettiget til at fakturere alle positivt afholdte og disponerede omkostninger samt SuperSigns tab i tilknytning til den samlede ordre. SuperSign har ret til at stoppe produktionen af eller annullere en allerede bekræftet ordre, såfremt Kunden inden leveringen heraf misligholder sin betalingsforpligtelse over for SuperSign i forhold til tidligere eller aktuelle ordrer – se betalingsbetingelserne neden for. SuperSign kan ikke ifalde et ansvar for et sådant produktionsstop eller annullering.

6. KUNDENS MEDVIRKEN

Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem SuperSign og Kunden, er Kunden forpligtet til at stille med de nødvendige tekniske ressourcer, lokaler samt personel, som en ordres omfang og kompleksitet forudsætter, således at en aftalt leveringsdato kan overholdes. Det af Kunden stillede personale bør som minimum have den tekniske viden, uddannelse samt indsigt i Kundens forretning, som er nødvendig for at Kundens ordre kan opfyldes.

7. LEVERINGSBETINGELSER OG FORSENDELSE

Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik, således at det leverede herefter er undergivet Kundens regning og risiko. Uanset om SuperSign afholder udgifterne til varens transport, bærer Kunden risikoen for hændelige begivenheder, som måtte tilkomme varen efter leveringen. SuperSign vælger efter eget skøn, hvilken forsendelsesmåde der skal benyttes, medmindre andet er aftalt med Kunden.  Fragtomkostninger afholdes af Kunden. Kunden drager selv omsorg for at tegne en eventuel forsikring mod transportrisici. I forbindelse med serigrafiske opgaver forbeholder SuperSign sig ret til en over- eller underlevering på 10 %. Farver i det færdige produkt kan afvige +/- 5 %.

8. FAKTURERING OG BETALING

Fakturaen forfalder til betaling senest 14 dage efter faktureringsdatoen. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges Kunden en rente på 1,5 % af faktureringsbeløbet pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Hertil pålægges Kunden et rykkergebyr på DKK 100. SuperSign kan ændre ovennævnte rentesats, såfremt der i perioden fra Kundens afgivelse af ordre til levering heraf sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter. Ved ordrer under DKK 500 forbeholder SuperSign sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 100 pr. ordre.

9. REKLAMATION OG OPHÆVELSE

Der foreligger en mangel, såfremt de leverede varer og/eller ydelser (”Det Leverede”), delvist eller i sin helhed, ikke opfylder det bestilte i forhold til mængde og kvalitet. Køber skal kontrollere Det Leverede straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal ske skriftligt og senest 8 dage fra modtagelsen. Undlader Kunden at reklamere behørigt inden fristens udløb, kan Kunden ikke senere påberåbe sig eventuelle mangler. Medmindre andet er aftalt, skal Kunden sørge for at defekte varer, hvorover der reklameres, i umiddelbar forlængelse af reklamationen returneres til SuperSign i samme stand som varerne blev modtaget. Kundens reklamation berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betaling for Det Leverede. SuperSign vil producere Det Leverede hurtigst muligt og i overensstemmelse med den leveringsdato, der måtte være aftalt mellem SuperSign og Kunden. Kunden er berettiget til at hæve ordren på betingelse af afsendelse af et forudgående påbud, såfremt leveringsdatoen overskrides væsentligt. Væsentligt forstås i denne sammenhæng som mere end 10 arbejdsdages afvigelse. Har levering fundet sted, og viser det sig, at dette er sket med en væsentlig overskridelse af leveringsdatoen, skal Kunden uden ugrundet ophold meddele SuperSign, at Kunden vil påberåbe sig forsinkelsen. Såfremt leveringsdatoen overskrides grundet forhold, som SuperSign ikke bærer ansvaret for (fx i tilfælde af strejke, lockout, driftsforstyrrelser, eller forsinkelser fra vore leverandører), kan forsinkelse ikke medføre, at Kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelse. Kunden er med de i Vilkårene nævnte begrænsninger berettiget til at hæve ordren efter dansk rets almindelige regler. SuperSign er ikke ansvarlig for Kundens driftstab, indirekte tab, følgeskader og/eller ikke-økonomiske konsekvenstab uanset grunden hertil. SuperSigns ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb SuperSign har eller ville fakturere Kunden for de pågældende varer.

10. RETURNERING

Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Ikke-specielt forarbejdede emner tages kun retur efter forudgående aftale. Ved returnering foretager SuperSign en kreditering svarende til 75 % af det fakturerede beløb. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker i alle tilfælde for Kundens regning.

11. EJENDOMSRET

Ejendomsretten over Det Leverede forbliver hos SuperSign, indtil betaling af hele købesummen samt renter, omkostninger m.v. er sket. SuperSign har ejendoms- og immaterialret til materialer udviklet som led i produktionen af salgsgenstanden(e), fx forarbejder, reproduktions- og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f.eks. stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos SuperSign elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver m.v.). Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

12. PRODUKTANSVAR

SuperSign er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at SuperSigns produktansvar aldrig omfatter indirekte tab, følgeskader og/eller ikke økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, SuperSign måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde SuperSign skadesløs i samme omfang, som SuperSigns ansvar er begrænset efter det foranstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod enten Kunden eller SuperSign om erstatning i henhold til dette punkt, skal den pågældende part straks underrette den anden part herom.

13. FORCE MAJEURE

SuperSign og Kunden kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer. Er SuperSign eller Kunden ramt af force majeure, påhviler det denne part snarest muligt at gøre den anden part opmærksom herpå. Opfylder parten ikke denne meddelelsespligt, hæfter parten, som om der ikke forelå force majeure.

14. TVIST

Enhver tvist som måtte udspringe af Vilkårene, ordrebekræftelsen, tilbuddet, Det Leverede eller mellem SuperSign og Kunden med tilknytning hertil i øvrigt, skal anlægges ved Koldings Byret. Tvisten skal afgøres efter dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem SuperSign og Kunden skal dog forinden søges løst ved loyale forhandlinger.

TOP